Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Dương Đức Hưng
Biên tập viên
Đại học Huế
Email: hung.dd81@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn